ebannerespa

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Επιχείρηση – Παράρτημα : ATHENS VISION A.E.

Στοιχεία Εργοδότη – Νόμιμου εκπροσώπου.

ΕΠΩΝΥΜΟ : ΧΑΡΩΝΗΣ

ΟΝΟMΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Βεβαιών:

  1. Η ATHENS VISION A.E. τηρεί όλα  τα  μέτρα  και  τις  υποχρεώσεις  που  αφορούν  στην  εφαρμογή  των διατάξεων του Μέρους II του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
  2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται,  προωθεί  και  διασφαλίζει  την  ανθρώπινη  αξιοπρέπεια  και  το  δικαίωμα  κάθε προσώπου  σε  έναν  κόσμο  εργασίας  χωρίς  βία  και  παρενόχληση.  Η ATHENS VISION A.E. δηλώνει  ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν  ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιοσδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
  3. Η παρούσα πολιτική  υιοθετείται σύμφωνα  με  τα  άρθρα  9  και  10  του  ν.  4808/2021  και  την κατ’ εφαρμογή αυτών  κανονιστική νομοθεσία  και  καταλαμβάνει τα  πρόσωπα της  παρ.  1  του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

α) εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

Ο κίνδυνος εκτιμάται ελάχιστος, λόγω πολύχρονων σχέσεων εργασίας, δομής του χώρου και των ιατρικών πράξεων, καθώς του αριθμού των ανθρώπων που συνυπάρχουν σε κάθε χώρο.

β)  μέτρα για  την  πρόληψη, τον έλεγχο, τον  περιορισμό και  την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

Ενημέρωση μετόχων, εξωτερικών συνεργατών κι εργαζομένων, διαδικασία διαχείρισης τυχόν καταγγελιών, επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.

γ)  ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού.

Αποστολή του νόμου 4808/21 και της πολιτικής, σε όλους με μέιλ, ανάρτηση της πολιτικής στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρίας, καθώς και στην ιστοσελίδα μας.

δ) πληροφορίες για τα  δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και  για τη σχετική διαδικασία.

Ενημέρωση εργοδότη και των ασκούντων το διευθυντικό δικαίωμα, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών αλλά και των εργαζομένων. Κατόπιν ενημέρωση όλων από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας.

ε) ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την  καθοδήγηση και ενημέρωση των  εργαζομένων αναφορικά με  την  πρόληψη και  την  αντιμετώπιση της  βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

  • Ορίζεται ως «σύνδεσμος» με τους εργαζόμενους η κ. Καρκούλια Αργυρώ το αρχαιότερο στέλεχος της εταιρίας.
  • Ορίζεται ως «σύνδεσμος» με τους μετόχους κι εξωτερικούς συνεργάτες, ο κ. Τζιούμης Τριαντάφυλλος Γενικός Διευθυντής της εταιρίας.

στ)  προστασία  της  απασχόλησης  και  την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά  το  δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

Η εταιρία παρέχει ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, εφόσον η στελέχωση του τμήματος του και οι λειτουργικές ανάγκες της εταιρίας, το επιτρέπουν.

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

α) δίαυλοι    επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα,

Η «σύνδεσμος» με τους εργαζόμενους.

Ο «σύνδεσμος» με τους μετόχους κι εξωτερικούς συνεργάτες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τις καταγγελίες υποδέχονται οι κατά περίπτωση «σύνδεσμοι», εγγράφως ή και ηλεκτρονικά, με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Οι ίδιοι διενεργούν και την εξέταση των καταγγελιών και συγκεντρώνουν το τυχόν αποδεικτικό υλικό. Το υλικό αυτό, μαζί την τεκμηριωμένη άποψη τους, προωθούν με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ»:

  • Στον Γενικό Διευθυντή, για τους εργαζόμενους και
  • Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τους μετόχους κι εξωτερικούς συνεργάτες.

β) έρευνα και εξέταση των  καταγγελιών  με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων,

Η εταιρία διαθέτει Πολιτική Απορρήτου, ρήτρες και διαδικασίες συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και έχει ορίσει ως συνδέσμους, τα κορυφαία στελέχη της.

γ)  την  απαγόρευση   αντιποίνων  σε  βάρος του  θιγόμενου προσώπου,

Η εταιρία δεσμεύεται να μην προβεί σε οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος του θιγόμενου – καταγγέλλοντος προσώπου, όπως σε καταγγελία ή σε οποιονδήποτε τρόπο λύση της έννομης σχέσης με τον/ την εργαζόμενη, καθώς και σε κάθε άλλη δυσμενή μεταχείριση του ανωτέρω προσώπου, εφόσον συνιστά εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 3896/2010 (Α’ 207) για περιστατικό βίας και παρενόχλησης του άρθρου 4.

δ)  την  περιγραφή των συνεπειών επί  διαπίστωσης παραβιάσεων, 

Σε περίπτωση που πεισθούν ο Γενικός Διευθυντής, για τους εργαζόμενους και ο Διευθύνων Σύμβουλος για τους μετόχους κι εξωτερικούς συνεργάτες καταγγέλλοντες, για την βασιμότητα  των καταγγελιών τους, εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο την λήψη μέτρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει,  στο πλαίσιο της υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας, για τους εργαζόμενους καταγγελλόμενους και σύμφωνα με το υφιστάμενο Καταστατικό ή τις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρίας, για τους μετόχους κι εξωτερικούς συνεργάτες καταγγελλόμενους, αν θα επιβάλλει ποινή κι όλως ενδεικτικά όπως τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, και το ύψος αυτής.

ε)  τη συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής  πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί.

Η εταιρία δεσμεύεται να συνεργαστεί και να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές, που επιτρέπεται να λάβουν τέτοιας φύσης δεδομένα, από την υφιστάμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και οι οποίες, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, επιλαμβάνονται των σχετικών υποθέσεων. Προς το σκοπό αυτό, η εταιρεία όποια στοιχεία συγκεντρώνει, σε κάθε μορφή, δεσμεύεται να τα διατηρεί σε σχετικό φάκελο.

Skip to content